การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Retirement Mutual Fund (RMF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ *
  • ลงทุนต่อเนื่องเพื่อสะสมเงินลงทุนไว้ใช้ยามเกษียณ
  • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
  • หลากหลายนโยบายการลงทุน
  • ความเสี่ยงต่ำ-สูง
* ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อ RMF & LTF ไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งจำนวน สูงสุดไม่เกินกองละ 500,000 บาท
รวม 2 กองทุน เป็น 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข ไม่เกิน 15% ของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับ RMF ยอด 500,000 บาท ต้องนับรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.ด้วย)