การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Mixed Fund กองทุนรวมผสม
  • ลงทุนได้ทั้งในตราสารหนี้และตราสารทุน
  • ผู้จัดการกองทุนจะทำการจัดสรรพอร์ตให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุน
  • ความเสี่ยงปานกลาง-สูง