การเข้าสู่ระบบ

บริการซื้อขายหลักทรัพย์

Equities Trading


บริการตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

     บริการด้านการเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ด้วยประเภทบัญชีเงินสด และซื้อด้วยเงินกู้ระบบเครดิตบาลานซ์ โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างครอบคลุม ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนทุกรูปแบบใหม่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้บริการบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ 3 ประเภทดังนี้

 • บัญชี Cash balance คือ บัญชีหุ้นที่ลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้ามาในบัญชีก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เกินจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี

 • บัญชี Cash T+2 คือ บัญชีหุ้นที่ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันไว้ในบัญชีก่อนถึงจะสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้หลักประกันที่วางเอาไว้ ลูกค้าจะมีอำนาจซื้อไม่เกิน 5 เท่าของหลักประกันแต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ สำหรับการชำระค่าซื้อ-ขายหุ้นนั้น ทางบริษัทจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ไว้กับบริษัท 2 วันทำการหลังจากที่มีการซื้อขายผ่านบัญชีนี้

 • บัญชี Credit Balance คือ บัญชีที่ลูกค้าทำการกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อทำการซื้อขายหุ้น แต่จะต้องวางหลักประกันตามที่บริษัทกำหนด ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามวิดิโอแนะนำบริการ Margin loan

 • สิทธิประโยชน์

  • กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ไม่เสียภาษี
  • สิทธิรับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล (Stock Dividend) เสียภาษี เรียกคืนได้ส่วนหนึ่ง
  • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ เช่น สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right) สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
   ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถืออยู่
  • รับผลตอบแทนจากเงินสดที่นำมาฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เพื่อทำการซื้อขายในอัตราที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร


  ช่องทางการส่งคำสั่งซื้อขาย