การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Single Stock Futures (SSF)

Single Stock Futures คือ สัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่ายที่ตกลงกันในวันนี้ เพื่อทำการซื้อขายหรือ
แลกเปลี่ยน หุ้นสามัญอ้างอิง ที่ตลาดอนุพันธ์เป็นผู้กำหนด และในวันที่สัญญาหมดอายุ ผู้ซื้อและผู้ขายมีภาระผูกพัน
ที่ต้องชำระราคากันเป็นเงินสด โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาตลาด ณ วันที่ส่งมอบกับราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

ประโยชน์ของ Single Stock Futures
  • มีโอกาสทำกำไรทั้งในภาวะตลาดขาขึ้นและขาลง และใช้เงินลงทุนต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นสามัญอ้างอิง
  • สามารถทำการขายชอร์ตก่อนได้
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้
ข้อควรระวังในการลงทุน Single Stock Futures
  • ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างใกล้ชิด
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มราคาหุ้นสามัญอ้างอิงผิดพลาด
  • ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์และผลประโยชน์ของกิจการ เช่น เงินปันผล