เทรดหุ้น/อนุพันธ์ อย่างเหนือชั้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
              ด้วย Settrade Conditional Order

เทรดหุ้น/อนุพันธ์ อย่างเหนือชั้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอด้วย Settrade Conditional Order
ให้คุณตั้งคำสั่ง Take Profit และ Cut Loss ได้ล่วงหน้าบน Settrade Streaming


 การใช้งานและตัวอย่างการส่งคำสั่ง

Stop Order

การตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ Settrade Streaming ส่งคำสั่งเข้าตลาดโดยอัตโนมัติเมื่อหุ้นถึงราคาที่ตั้งไว้

สามารถตั้งเงื่อนไขได้ทั้ง หุ้นขึ้นหรือหุ้นลง เพียงตั้งราคาล่าสุดมากกว่าหรือน้อยกว่า Trigger Price

Trigger Price : ราคาเงื่อนไขที่ตั้งไว้


ตัวอย่าง : การตั้ง Stop Order


ถ้ามีหุ้น TDEX อยู่ใน Portfolio ที่ราคา 10 บาท หากเราต้องการจะ Cut Loss เมื่อหุ้น TDEX ราคาตกลงมาถึง 8 บาท ให้ขายทิ้งที่ราคา 7.9 บาท โดยให้มีผลภายใน 1 เดือน ให้ตั้งคำสั่งตามรูป

Trigger Cond.เลือกเงื่อนไขเป็น Last <= Trigger Price
Trigger Price ใส่ราคาเงื่อนไข 8 บาท
Volume ใส่จำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
Price ใส่ราคาต้องการขาย 7.9 บาท
Valid ระยะเวลาให้คำสั่งนี้มีผล เช่น เลือกวันที่ 7/2/2019 หมายถึง คำสั่งนี้จะอยู่จนถึงสิ้นวันที่ 7/2/2019 และหลังจากนั้นคำสั่งจะ Expired หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
เมื่อหุ้นถึงราคา 8 บาท ระบบจะส่งคำสั่งขายหุ้นเข้าตลาดอัตโนมัติ

Trailing Stop

ตั้งเงื่อนไขแบบยกระดับราคาอัตโนมัติ เพื่อให้ Settrade Streaming ส่งคำสั่งเข้าตลาดอัตโนมัติ เมื่อราคากลับตัวถึงส่วนต่างราคาที่ตั้งไว้

Buy : ระบบจะส่งคำสั่งซื้อ เมื่อราคาล่าสุดกลับตัว สูงกว่าราคาต่ำสุดตาม Trigger Price
Sell : ระบบจะส่งคำสั่งขาย เมื่อราคาล่าสุดกลับตัว ต่ำกว่าราคาสูงสุดตาม Trigger Price

Trigger Price : ส่วนต่างราคาเมื่อหุ้นกลับตัว เลือกได้ทั้งราคา บาท และ เปอร์เซ็นต์


ตัวอย่าง : การตั้ง Trailing Stop


ถ้ามีหุ้น TDEX อยู่ใน Portfolio หากเราต้องการจะ Take Profit เมื่อหุ้น TDEX ราคาล่าสุดตกลงมา10% จากราคา High ให้ขายออกทันที โดยให้มีผลภายใน 1 เดือน ให้ตั้งคำสั่งตามรูป

Trigger Price ใส่ราคาเงื่อนไข 10 %
Volume ใส่จำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
Valid ระยะเวลาให้คำสั่งนี้มีผล เช่น เลือกวันที่ 7/2/2019 หมายถึง คำสั่งนี้จะอยู่จนถึงสิ้นวันที่ 7/2/2019 และหลังจากนั้นคำสั่งจะ Expired หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข


เมื่อถึงราคาหุ้น TDEX ล่าสุดถึงเงื่อนไข ระบบจะส่งคำสั่งขายเข้าตลาดอัตโนมัติ

Bracket Order


การตั้งเงื่อนไขเพื่อให้ Streaming ส่งคำสั่งเข้าตลาดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเงื่อนไขที่คุณตั้งไว้ สามารถตั้งเงื่อนไขได้พร้อมกันทั้งขาขึ้นและขาลง เพียงตั้งราคาล่าสุดตาม Trigger Price มากกว่าเท่ากับ Upper Price หรือน้อยกว่าเท่ากับ Lower Price

Trigger Price: ราคาเงื่อนไขที่ตั้งไว้


ตัวอย่าง : การตั้ง Bracket Order


ถ้ามีหุ้น TDEX อยู่ใน Portfolio ที่ราคา 10 บาท หากเราต้องการจะ Cut Loss เมื่อหุ้น TDEX ราคาตกลงมาถึง 8 บาท หรือ Take Profit เมื่อหุ้น TDEX ราคาขึ้นเป็น 12 บาท โดยให้มีผลภายใน 1 เดือน ให้ตั้งคำสั่งตามรูป

Upper Price ใส่ราคาเงื่อนไข 12 บาท
Lower Price ใส่ราคาเงื่อนไข 8 บาท
Volume ใส่จำนวนหุ้นที่ต้องการขาย
Valid ระยะเวลาให้คำสั่งนี้มีผล เช่น เลือกวันที่ 7/2/2019 หมายถึง คำสั่งนี้จะอยู่จนถึงสิ้นวันที่ 7/2/2019 และหลังจากนั้นคำสั่งจะ Expired หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข


เมื่อหุ้นถึงราคา 8 บาท หรือ 12 บาท ระบบจะส่งคำสั่งขายหุ้นเข้าตลาดอัตโนมัติ


หลักการทำงานของ Settrade Conditional Order

รองรับทั้ง Stop Order, Bracket Order, และ Trailing Stop(เฉพาะหุ้น)
รองรับการใช้งานทั้งบน PC, iPhone, iPad และ Android
สามารถตั้ง Conditional Order ได้เฉพาะหุ้นบนกระดานหลัก (Main Board) เท่านั้น
1 User สามารถตั้ง Conditional Order ได้ ไม่เกิน 10 Conditional Orders
หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Price สามารถส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น
ไม่สามารถตั้ง Conditional Order ใหม่ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดเหมือนกับที่ตั้งไว้แล้วได้
หากต้องการตั้ง Conditional Order ของ หุ้นตัวเดียวกัน สามารถตั้งได้ไม่เกิน 4 Orders พร้อมกัน ดังนี้

Order ที่ 1 ตั้ง Stop Order แบบ Last Price >= *
Order ที่ 2 ตั้ง Stop Order แบบ Last Price <= *
Order ที่ 3 ตั้ง Trailing Stop แบบ Trailing Buy
Order ที่ 4 ตั้ง Trailing Stop แบบ Trailing Sell
Order ที่ 5 ตั้ง Bracket Order ได้ 1 Order **
* Bracket Order จะไม่สามารถตั้งพร้อม Stop Order ได้
** Trigger Price ของ order (1) ต้องมากกว่า order (2) เสมอ เพื่อป้องกันการ Activate 2 เงื่อนไขพร้อมกัน


ราคาของ Conditional Order จะถูกตรวจสอบคำสั่งที่ไม่เหมาะสมดังนี้

- Stop Order: Trigger Price และ Order Price ต้องไม่เกิน +3 spreads และ หาก Stock มี Price ต่ำกว่า 1 บาท จะไม่อนุญาต ให้ส่งแบบ Limit โดยจะอนุญาตให้ส่งเฉพาะ “MP-MTL” เท่านั้น
- Trailing Stop: อนุญาตให้ส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น
- Bracket Order: อนุญาตให้ส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น


Volume/Value ต่อคำสั่ง จะถูกตรวจสอบคำสั่งที่ไม่เหมาะสมดังนี้

- ต้องไม่เกิน 1 ล้านหุ้น และไม่เกิน 10% ของปริมาณเฉลี่ย 5 วันทำการย้อนหลัง และไม่เกิน 10 ล้านบาท
- MP-MTL จะคิด Value จากราคา Ceiling ทั้ง Buy และ Sell


Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate จะเก็บในระบบได้ไม่เกิน 120 วันตาม Valid ของ Order ที่เลือกไว้
Conditional Order ที่ตั้งไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากเกิดกรณีดังนี้

- หุ้นมีการเปลี่ยนชื่อ โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนวันที่มีการเปลี่ยนชื่อ
- หุ้นมี Corporate Action โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนหุ้นนั้นจะขึ้นเครื่องหมาย
- หุ้นเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนวันที่มีผลจริง
- หลังระบบยกเลิก Conditional Order อัตโนมัติ Order นั้นจะอยู่ในสถานะ “Cancelled” และจะส่งอีเมลแจ้งผู้ใช้งาน ณ ตอนสิ้นวันที่ถูกยกเลิกด้วย

 

 สามารถตั้ง Conditional Order ได้กับอนุพันธ์ทุกตัว ยกเว้น Series ที่เป็น Combination
ใน 1 Investor user name สามารถมี Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate ได้ไม่เกิน 30 Conditional Orders รวมกันระหว่างช่องทางที่ Investor ส่งเองและเจ้าหน้าที่การตลาดส่งให้ (หากตั้งเกินจะพบ error และไม่สามารถตั้งใหม่ได้ จนกว่าจะ cancel order ก่อนหน้าไป หรือ order ก่อนหน้าถูก Activated หรือ Expired ไป)
สำหรับ User เดียวกัน จะสามารถตั้ง Conditional Order ของ Symbol เดียวกันโดยใช้ order type แบบ MP-MTL หรือ Limit ได้ไม่จำกัดจำนวน order แต่ไม่เกินจำนวน Order ที่ยังไม่ถูก Activate ต่อ User ที่กำหนด
สำหรับ Investor User เดียวกัน จะสามารถตั้ง Conditional Order ของ Symbol เดียวกันโดยใช้ order type แบบ MP ได้สูงสุด 6 orders ที่รอ activate รวมกันระหว่างช่องทางที่ Investor ส่งเองและเจ้าหน้าที่การตลาดส่งให้ โดยมีกฎดังนี้

1. ตั้ง Stop Order แบบ Last Price >= ได้ 3 order
2. ตั้ง Stop Order แบบ Last Price <= ได้ 3 order
3. Bracket Order เปรียบเสมือน Stop Order แบบ Last Price >= จำนวน 1 order และ Stop Order แบบ Last Price <= จำนวน 1 order

หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Price จะอนุญาตให้ส่งแบบ MP-MTL
Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate จะเก็บเป็นเวลาไม่เกิน 120 วันหรือไม่เกินวันหมดอายุสัญญา ขึ้นอยู่กับ Validity ของ Order นั้นๆ
ประเภทของราคาของ Conditional Order ที่สามารถส่งได้ดังนี้

1. Stop Order: อนุญาตให้ส่งแบบ “Limit” , “MP-MTL” เท่านั้น
2. Bracket Order: อนุญาตให้ส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น

ระบบจะใช้ Trigger Price เป็นราคา Last (Matched Price) เท่านั้น หากหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องจะไม่มีราคา Last ให้ trigger ดังนั้น Conditional Order ที่ตั้งไว้ก็จะไม่ถูก trigger เข้าตลาดฯ


คำถามที่พบบ่อย

Settrade Conditional Order คืออะไร

Settrade Conditional Order คือโปรแกรมส่งคำสั่งแบบมีเงื่อนไข ซึ่งจะส่งคำสั่งซื้อขายก็ต่อเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นจริง โดยจะมีฟังก์ชั่นที่รองรับคือ Stop Order ,Bracket Order, และ Trailing Stop Order(เฉพาะหุ้น)

Stop Order คืออะไร

การตั้งคำสั่งที่ให้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อหรือขายเมื่อราคาล่าสุดตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขเป็นราคาล่าสุด (Last Price) เมื่อราคาล่าสุดเท่ากับจุด Trigger Price ที่กำหนด จะทำการส่งคำสั่งซื้อหรือขายที่ราคา Limit หรือ MP-MLT ที่ได้กำหนดไว้

Trailing Stop คืออะไร

การตั้งคำสั่งซื้อขายแบบยกระดับราคาอัตโนมัติ ส่งได้ทั้งคำสั่งซื้อและขายในกรณีที่หุ้นนั้นๆ ทำ New High หรือ New Low ระบบจะยังไม่ส่งคำสั่ง แต่จะส่งเมื่อราคากลับตัวมาตามเงื่อนไข Trigger Price ที่กำหนดไว้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข Trigger Price แบบร้อยละ (Percentage) หรือส่วนต่างราคา (Price) จากราคาสูงสุด/ต่ำสุด

สามารถใช้งาน Settrade Conditional Order ได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง

สามารถใช้งาน Settrade Conditional Order ได้หลากหลายช่องทางได้แก่ บน Streaming for PC, Streaming for iPad, Streaming for iPhone และ Streaming for Android

หากเข้าใช้งานแล้วพบเมนู Settrade Conditional Order แต่ไม่มีสิทธิสำหรับเข้าใช้งาน Settrade Conditional Order

ลูกค้าจะต้องทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้ในการลงทุน คลิกที่นี่ โดยจะสามารถใช้ได้ในวันทำการถัดไป

ข้อกำหนด สำหรับการตั้ง Settrade Conditional Order

 • ตั้ง Conditional Order ได้เฉพาะหุ้นบนกระดานหลัก (Main Board) เท่านั้น ไม่สามารถตั้งหุ้นบนกระดานต่างประเทศ Foreign (-F, -Q) และกระดาน Odd Lot ได้
 • 1 User สามารถตั้ง Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate ทิ้งไว้ได้ไม่เกิน 10 Conditional Orders (หากต้องการตั้ง Conditional Order ใหม่ จะต้อง cancel order เดิมทิ้งหรือรอให้ order เดิมถูก Activated หรือ Expired )
 • หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบ Market Price สามารถส่งแบบ “MP-MTL” เท่านั้น
 • ไม่สามารถตั้ง Conditional Order ใหม่ที่มีเงื่อนไขและรายละเอียดเหมือนกับที่ตั้งไว้แล้ว และรอ Activate อยู่ได้
 • หากต้องการตั้ง Conditional Order ของ Symbol เดียวกัน สามารถตั้งได้ไม่เกิน 4 Orders พร้อมกัน โดยตั้งได้ดังนี้

  Order ที่ 1 ตั้ง Stop Order แบบ Last Price >=
  Order ที่ 2 ตั้ง Stop Order แบบ Last Price <=
  ทั้ง 2 orders นี้ต้องไม่ใช้ trigger price เดียวกัน และ trigger price ของ order (1) ต้องมากกว่า order (2) เสมอ
  Order ที่ 3 Trailing Buy
  Order ที่ 4 Trailing Sell

 • Conditional Order ที่ยังไม่ถูก Activate จะเก็บในระบบไม่เกิน 120 วันตาม Valid ของ Order ที่เลือกไว้
 • Conditional Order ที่ส่งไว้จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากเกิดกรณีดังนี้
  • หุ้น/Symbol มีการเปลี่ยนชื่อ โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนวันที่การเปลี่ยนชื่อมีผลจริง
  • หุ้นมี Corporate Action โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนหุ้นขึ้นเครื่องหมาย
  • หุ้นเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ โดยระบบจะยกเลิก Conditional Order นั้นตอนสิ้นวันก่อนวันที่มีผลจริง เพื่อลดผลกระทบจากราคาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 
To Top