การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Property Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  • ลงทุนในสิทธิการเช่าหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อแสวงหารายได้ในรูปค่าเช่าเป็นหลัก
  • ความเสี่ยงสูง