การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หรือที่เรียกกันว่าค่านายหน้า (Commission) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ที่ผู้ลงทุนใช้บริการ ในอัตราที่ตกลงกันไว้ พร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนดให้บริษัทสมาชิก
เรียกเก็บค่านายหน้าจากลูกค้า ในอัตราดังต่อไปนี้

  • สำหรับการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 0.25 ของมูลค่าการซื้อขาย
  • สำหรับการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับบัญชีเงินสด ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20 ของมูลค่าการซื้อขาย
  • สำหรับการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต สำหรับบัญชีเงินฝาก และบัญชีเครดิตบาลานซ์ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.15 ของมูลค่าการซื้อขายหมายเหตุ กรุณาอ่านรายละเอียดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มเติมจาก ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์