การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

Interest Rate Futures / Bond Futures

Interest Rate Futures / Bond Futures คือ สัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า
อ้างอิงซึ่งในที่นี้คืออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาว โดยกำหนดราคาและขนาดของสัญญาไว้ตั้งแต่วันนี้ และสัญญากันว่าจะทำการส่งมอบสินค้าอ้างอิงกันในอนาคต ทั้งนี้ ตลาดอนุพันธ์ฯ กำหนดให้ใช้วิธีการชำระราคากันเป็นเงินสดเท่านั้น
โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาตลาด ณ วันที่ส่งมอบกับราคาที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก ตัวอย่างเช่น

สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเช่น อ้างอิงกับ 6 Month THBFIX และ 3 Month BIBOR สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเช่น อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาลที่กำหนดมาตรฐานไว้ให้มีอายุ 5 ปีและจ่ายคูปองที่ 5%

ประโยชน์ของ Interest Rate Futures /Bond Futures
  • ใช้ในการเก็งกำไรจากแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยได้
  • ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้
  • จะซื้อหรือขายก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องมีตราสารหนี้อยู่ในมือ
ข้อควรระวังในการลงทุน Interest Rate Futures / Bond Futures
  • ควรตรวจสอบฐานะพอร์ตการลงทุนของสัญญาฟิวเจอร์สอย่างใกล้ชิด
  • อาจถูกเรียกหลักประกันเงินสดเพิ่มหากคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกบี้ยผิดพลาด