การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Circuit Breaker)

การหยุดการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Circuit Breaker)

กรณีที่ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวมเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างผิดปกติ ตลาดหลักทรัพย์ ฯมีมาตรการที่เรียกว่า Circuit Breaker ที่จะหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบสถานการณ์ และมีเวลาไตร่ตรองข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนต่อไป

Circuit Breaker จะทำงานเมื่อไหร่ ?

  • ครั้งที่ 1 เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) ในวันนั้น ลดลงในอัตราร้อยละ 8 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบจะทำการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 นาที
  • ครั้งที่ 2 เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) ในวันนั้น ลดลงในอัตราร้อยละ 15 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบจะทำการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 นาที
  • ครั้งที่ 3 เมื่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ (SET Index) ในวันนั้น ลดลงในอัตราร้อยละ 20 ของดัชนีราคาหุ้นในวันทำการก่อนหน้า ระบบจะทำการหยุดซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง


  • และหลังจากการทำงานครั้งที่ 3 ของ Circuit Breaker แล้วตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้ทำการซื้อขายต่อไป จนถึงเวลาปิดทำการตามปกติโดยไม่มีการหยุดพักการซื้อขายอีก

    หากระยะเวลาในรอบการซื้อขายที่ Circuit Breaker ทำงานนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมงให้หยุดพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบการซื้อขายนั้น โดยเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามปกติในรอบการซื้อขายถัดไป
    ทั้งนี้ อาจมีบางช่วงเวลาที่หลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ (Cross-border Products) อาจเปิดซื้อขายไม่ตรงกันกับหลักทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากไม่มีช่วงเวลาพักการซื้อขายระหว่างวัน (Non intermission)