การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Foreign Investment Fund (FIF) กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  • เพิ่มโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ
  • นโยบายการลงทุนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารทุนหรือกองทุนตราสารหนี้
  • ความเสี่ยงต่ำ-สูง