การเข้าสู่ระบบ

วิธีปฏิบัติเมื่อโปรแกรมซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

 

เพื่อเป็นทางเลือกในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยเฉพาะในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งเกิดเหตุขัดข้อง ลูกค้ายังคงสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย ผ่านโปรแกรมทางเลือกที่บริษัทฯ มีให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว โดยมีรายละเอียดดังนี้


เมื่อโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ ขัดข้อง

ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สำหรับลูกค้าของ Direct Department สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

ลูกค้าสามารถ ใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแทนได้ เช่น

1. ใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อื่นแทน

 •     กรณีโปรแกรม eFin Trade Plus ขัดข้องสามารถใช้โปรแกรม Streaming (PC/iOS/Android) แทนได้

2. เมนู "หน้าจอส่งคำสั่ง Quick Trade"

 •     กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านหน้าจอ Realtime (เช่น โปรแกรม efin Trade Plus และ Streaming) ลูกค้าสามารถเข้าเมนูดังกล่าวได้โดย
   • • เลือกเมนู "ซื้อ/ขายหลักทรัพย์"
   • • เลือก "หน้าจอส่งคำสั่ง Quick Trade"

    ข้อจำกัด ข้อมูลไม่ Realtime ลูกค้าจะต้องทำการ refresh หน้าจอ เพื่อ update ข้อมูล

 

เมื่อโปรแกรมซื้อขายตราสารอนุพันธ์ ขัดข้อง

• ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่านสำหรับลูกค้าของ Direct Department สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

ลูกค้าสามารถ ใช้โปรแกรมทางเลือกอื่นส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตแทนได้ เช่น

1. เมนู Place Order

 •     กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านหน้าจอ Realtime โปรแกรม Streaming ได้ ลูกค้าสามารถเข้าเมนูดังกล่าวได้โดย
   • • เลือกเมนู "ซื้อ/ขาย ตราสารอนุพันธ์"
   • • ไปที่เมนูด้านซ้ายมือแล้วคลิกเลือก "หน้าจอส่งคำสั่ง Place Order"
   • • เลือก "Place Order"

    ข้อจำกัด ข้อมูลไม่ Realtime ลูกค้าจะต้องทำการ refresh หน้าจอ เพื่อ update ข้อมูล

 

เมื่อโปรแกรมซื้อขายอื่นๆ ขัดข้อง

ลูกค้าสามารถ ส่งคำสั่งผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน สำหรับลูกค้า INTERNET สามารถ ส่งคำสั่งผ่าน Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

สอบถามเกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 • กองทุนรวม (Krungsri Capital iFund) กรุณาติดต่อ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม 0 2638 5623, 5628, 5634, 5639
 • หลักทรัพย์ต่างประเทศ (Krungsri Capital iGlobal) กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 0 2638 5631-2
 • ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Krungsri Capital SBL Real Time) กรุณาติดต่อ ฝ่ายยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 0 2638 5721

 


คำแนะนำ
: ลูกค้าทุกท่านควรติดตั้งโปรแกรม efin Trade Plus ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อความสะดวกในการส่งคำสั่งในกรณีที่โปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ขัดข้อง