การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้น

ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหุ้น

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ได้แก่ เงินปันผล (Dividend) กำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Subscription Right) หุ้นปันผล (Stock Dividend) เป็นต้น