การเข้าสู่ระบบ

แหล่งความรู้


การลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ

Super Savings Fund (SSF) กองทุนรวมเพื่อการออม*
  • เป็นกองทุนน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มใช้เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเน้นการออมระยะยาวและเป็นตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อปี 2562
  • ลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้ ทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
  • ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับค่าลดหย่อนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
  • ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
  • ไม่มีขั้นต่ำในการซื้อและไม่ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี
  • นำค่าซื้อมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปี 2563 - 2567
* ผู้ลงทุนสามารถนำค่าซื้อ RMF & SSF ไปลดหย่อนภาษีได้ ทั้งจำนวน สูงสุดไม่เกินกองละ 500,000 บาท
รวม 2 กองทุน เป็น 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไข ไม่เกิน 15% ของรายได้และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
สำหรับ RMF ยอด 500,000 บาท ต้องนับรวมเงินที่สะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกบข.ด้วย)