การเข้าสู่ระบบ

คู่มือการยืนยันตัวตนกับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)ประเภทและเงื่อนไขการยืนยันตัวตน


     บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้ลูกค้าทุกรายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ปปง.กำหนด โดยให้บริการยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบและพิสูจน์ตัวตนกับลูกค้าดังนี้

1. วิธีการยืนยันตัวตนผ่านบริการ Dip Chip, NDID, Counter Service
     สำหรับลูกค้าทุกรายที่ต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าที่มีการทำธุรกรรมเปิดบัญชีใหม่ หรือ เปิดบัญชีเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมกับบลจ.แห่งใหม่ จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  • • การยืนยันตัวตนด้วยวิธี Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชน(กับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของบริษัท)
  • • การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล NDID
  • • การยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัล ของผู้ให้บริการ Counter Service ในร้าน 7-Eleven

2. วิธี DOPA Online พร้อมถ่ายรูปคู่บัตรประจำตัวประชาชน (Selfie)
     สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีก่อน 1 ก.ค. 64 และไม่ได้มีการทำธุรกรรมเปิดบัญชีใหม่เพิ่มเติม สามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีนี้ได้ เช่น เพื่อใช้ประกอบการทบทวนข้อมูล (KYC)


สรุปช่องทางการยืนยันตัวตนกับ บล. กรุงศรี พัฒนสิน

ยืนยันตัวตน

หมายเหตุ 1) ลูกค้า 1 ท่าน ยืนยันตัวตนเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
                  2) การยืนยันตัวตนแบบ Dopa Online + Selfie ไม่สามารถใช้ได้กรณีการเปิดบัญชีใหม่และการเปิดบัญชีเพิ่มเติมวิธีการยืนยันตัวตนด้วยการ Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนกับที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน

  • 1. ลูกค้าติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการยืนยันตัวตนกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกับบริษัท และไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ เปิดบัญชีเป็นลูกค้าใหม่ หรือ เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่
  • 2. ลูกค้าเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่มี Chip และข้อมูลเป็นปัจจุบัน (ไม่หมดอายุ)
  • 3. ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนจะดำเนินการยืนยันตัวตน โดยมีขั้นตอนดังนี้
  •       1) Dip Chip บัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้า + กรอก Laser Code หลังบัตร
  •       2) ตรวจสอบข้อมูล และเปรียบเทียบใบหน้าของลูกค้ากับรูปใบหน้าบนบัตรประจำตัวประชาชน
  •       3) ยืนยันด้วย SMS OTP (และ e-mail)

Dip Chip


วิธีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านบริการ NDID ของธนาคาร

     เมื่อลูกค้าปัจจุบันต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัท เนื่องจากไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่

ndid

สำคัญ! ลูกค้าต้องสมัครบริการ NDID กับธนาคาร ก่อนดำเนินการยืนยันตัวตนกับบริษัท ndidวิธีการยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven

     เมื่อลูกค้าปัจจุบันต้องการยืนยันตัวตนกับบริษัท เนื่องจากไม่เคยยืนยันตัวตนมาก่อน หรือ แจ้งความประสงค์เปิดบัญชีประเภทอื่นๆเพิ่มเติม หรือ เปิดบัญชีกองทุนรวมประเภท Selling Agent กับ บลจ. แห่งใหม่

ndid counter service

ndid counter serviceวิธีการยืนยันตัวตนด้วยวิธี DOPA Online พร้อมถ่ายรูปคู่บัตรประจำตัวประชาชน (Selfie)

     ลูกค้าปัจจุบันที่เปิดบัญชีก่อน 1 ก.ค. 64 และยังไม่เคยยืนยันตัวตนกับบริษัท สามารถยืนยันตัวตนด้วยวิธีนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์จะเปิดบัญชีใดๆเพิ่มเติม กรุณาเลือกยืนยันตัวตนโดยการ Dip Chip, NDID หรือ Counter Service เท่านั้น

DOPA