การเข้าสู่ระบบ

คำถามที่พบบ่อย


การฝากถอนเงิน

วิธีการฝากเงินเข้าบัญชีบริษัท เพื่อเพิ่มวงเงิน/อำนาจซื้อ ให้กับบัญชีซื้อ/ขายหลักหลักทรัพย์

1. การฝากเงินผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS: Automatic Transfer System)

บริษัทฯจะดำเนินการตัด-ฝากเงินในบัญชีธนาคารของลูกค้าผ่านระบบการตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS:Automatic Transfer System) ของธนาคารตามที่ลูกค้าได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี เพื่อการชำระราคาค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเพื่อการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้าได้สะดวกและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีธนาคารที่สามารถแจ้งใช้บริการได้ ดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ ธนาคารทิสโก้
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

วิธิการลงทะเบียนสมัครใช้ ATS ผ่านตู้ ATM คลิกที่นี่

การเพิ่มอำนาจซื้อ หลังจากท่านแจ้งรายการฝากเงินผ่านระบบ ATS บริษัทฯ จะปรับวงเงินในบัญชีซื้อขายของท่าน ตามรอบเวลาดังนี้:

เวลาแจ้งทำรายการ (ATS)

รอบเวลาการปรับวงเงิน

ก่อน 16.00 น. และบริษัทฯได้รับการยืนยันจากธนาคารก่อนตลาดปิดฯ

ภายในวันทำการ *

หลัง 16.30 น.

วันทำการถัดไป


* ในกรณีที่บริษัทฯได้รับแจ้งผลการหักบัญชีจากธนาคารในเวลาใกล้เคียงกับเวลาปิดตลาดฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิ่มอำนาจซื้อในบัญชีซื้อขายของท่านในวันทำการถัดไป


2. การฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) สำหรับกรณีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ และบัญชี ATS อยู่ระหว่างดำเนินการเท่านั้น

ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของลูกค้า โดยวิธีการฝากหรือโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร (Bill Payment) ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้


ธนาคาร ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี แบบฟอร์ม
กรุงศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน 040-0-03386-9
ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน 001-3-25227-2
กสิกรไทย บัญชีกระแสรายวัน 099-1-29816-9
กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน 118-3-05099-4
Ref1: หมายเลขบัญชี 6 หลัก หากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” เฉพาะธนาคารกรุงเทพให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Ref2: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก


สำคัญ! หลักฐานการโอนเงินจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงอิเลคโทรนิค จากธนาคารที่ยืนยันได้ว่าเอกสารเป็นของลููกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว บริษัทฯ จะฝากเงินเมื่อได้รับใบโอนเงินฉบับจริง และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่Email : customer.care@krungsricapital.com* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ


3. การฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ตู้ ATM/Internet Banking/Mobile Application

ธนาคาร เว็บไซต์ รหัสบริษัทฯ คู่มือการฝากเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านตู้ ATM* ผ่านเว็บไซต์ & Mobile App*
ไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com 0013252272
กสิกรไทย https://online.kasikornbankgroup.com 50214
กรุงเทพ https://ibanking.bangkokbank.com KCSS
-
Ref1: หมายเลขบัญชี 6 หลัก หากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” เฉพาะธนาคารกรุงเทพให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Ref2: เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

หมายเหตุ * ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำรายการ หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อธนาคารผู้ให้บริการ


ข้อควรทราบก่อนการใช้บริการฝากเงินผ่าน Website ธนาคาร และ ผ่านตู้ ATM

 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่าน Internet ลูกค้าต้องทำการสมัคร E-payment กับธนาคารก่อนโดยผ่านทาง website ของธนาคาร
 • กรณีที่ลูกค้าโอนเงินผ่านตู้ ATM ลูกค้าไม่ต้องสมัครใช้บริการ สามารถใช้ ATM โอนเงินได้ทันที
 • ค่าบริการโอนเงินต่อครั้งที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้า ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จำกัดจำนวนเงินที่สามารถโอนได้ โดยขึ้นอยู่กับวงเงินที่ลูกค้าได้กำหนดไว้กับธนาคาร
 • Ref1 คือ หมายเลขบัญชี 6 หลัก หากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” เฉพาะธนาคารกรุงเทพให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ,
  Ref2 คือ เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
 • กรณีที่ลูกค้าใส่ Ref1 หรือ Ref2 ผิด ธนาคารยังคงตัดเงินในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์
  กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ทันทีและแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นเจ้าของเงินโอนโดยแสดง Slip ให้กับริษัทฯ
  เพื่อตรวจสอบและนำเงินเข้าบัญชีเงินหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า

สำคัญ! หลักฐานการโอนเงินจะต้องมีข้อมูลอ้างอิงอิเลคโทรนิค จากธนาคารที่ยืนยันได้ว่าเอกสารเป็นของลููกค้า เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์, เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลอ้างอิงดังกล่าว บริษัทฯ จะฝากเงินเมื่อได้รับใบโอนเงินฉบับจริง และสามารถตรวจสอบได้เท่านั้น

เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (สำเนา Slip ATM หรือเอกสาร ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินในเว็บไซต์ของธนาคาร) พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และประเภทบัญชีที่จะฝากเงิน (เช่น ฝากเพื่อวางเป็นหลักประกัน ฝากเข้าบัญชี Cash Balance เป็นต้น) มาที่ Email : customer.care@krungsricapital.com

 

* * * ลูกค้ากรุณาตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีกับบริษัทฯ ทุกครั้งที่ทำรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
หรือ ติดต่อ Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500

ช่องทางการฝากเงิน

ตารางอธิบายทางเลือกในการฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

การฝากเงิน ช่องทาง การเพิ่มอำนาจซิ้อ จำนวนเงินขั้นต่ำ ค่าธรรมเนียม
ATS แจ้งฝากเงินผ่าน E-Form ในเมนูฝากเงินบนเว็บไซต์ krungsricapital.com หลังจากหักเงินจากบัญชีลูกค้าตามรอบของธนาคาร 5,000 บาท -
Bill Payment ฝากเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานให้บริษัทฯ - ตามเงื่อนไขธนาคาร
e-Payment การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทันที โดยหักเงินจากบัญชี e-Banking ที่ได้ทำสัญญาใช้บริการไว้ล่วงหน้า มีผลทันที - ตามเงื่อนไขธนาคาร

การลงทะเบียนสมัครใช้ ATS

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วในการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ(ATS) บริษัทฯจึงได้เพิ่มการให้บริการ ATS Registration โดยผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนสมัครใช้ได้ด้วยตนเอง โดยการอนุมัติใช้ ATS จะมีผลภายในวันทำการถัดจากวันที่ลงทะเบียน รายละเอียดธนาคารที่บริษัทฯเปิดให้ใช้บริการแล้วได้แก่

ธนาคาร
วิธีการสมัคร ATS ออนไลน์
ข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร
Mobile Application Internet Banking ตู้ ATM Company Code Ref.1 Ref.2
 กรุงศรีอยุธยา
0400033869
หมายเลขบัญชี 6 หลักหากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000”
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 กรุงไทย
5514
 ไทยพาณิชย์
9011
 กสิกรไทย
50214(ATM)
7457923(ช่องทางอื่นๆ)
 ทหารไทยธนชาต
0950
 กรุงเทพ
KCS
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ ATS ผ่านช่องทางของธนาคารที่ท่านยื่นเอกสารไว้กับกรุงศรี พัฒนสิน

 1. 1. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการสมัครดังนี้
  • บัตร ATM ของธนาคาร หรือ Username+Password ในการเข้าใช้งาน Mobile Banking
  • ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงรายการสมัคร
   Ref.1* ข้อมูลที่ 1: หมายเลขบัญชี 6 หลัก หากเปิดบัญชีออนไลน์ (ยังไม่มีเลขบัญชี)ใส่ “000000” เฉพาะธนาคารกรุงเทพให้ใส่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
   Ref.2* ข้อมูลที่ 2: ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  • รหัสบริษัทฯ
 2. 2. ดำเนินการ สมัครใช้บริการได้ที่ช่องทางของธนาคาร (ตามคู่มือการใช้งานในตารางด้านบน)
 3. 3. กรณีสมัครผ่านตู้ ATM หลังจากสมัครเรียบร้อย รอรับใบบันทึกรายการ Slip ATM เพื่อเป็นหลักฐาน และ ถ่ายรูปหรือ Scan ใบบันทึกรายการ Slip ATM ส่งกลับ มาที่อีเมล: ats@krungsricapital.com

กรณีที่ลูกค้าไม่ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามปกติ โดยส่งเอกสารให้ธนาคารยืนยันการขอให้หักบัญชีอัตโนมัติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 14 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ เจ้าหน้าที่ปรึกษาการเงินการลงทุนของท่าน
หรือ ติดต่อ : Krungsri Capital Securities : 0 2638 5500