การเข้าสู่ระบบ

Form Center

 

Find, download, and print account opening forms and customer forms from our Form Center. To view and print files properly.

Important! Clients or investor whom dowload the form(s), please apply to the following conditions;

  • Must fill in the applications and sign all documents on every page (buttom right).
  • The Company reserves the right to consider the completeness/clarity form contract that was submitted.

เอกสารเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลด
STEP 1 : คำขอเป็นลูกค้า
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทบุคคลธรรมดา
คำขอเป็นลูกค้า-ประเภทนิติบุคคล
STEP 2 : ชุดสัญญาเปิดแต่ละประเภทบัญชี
สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด
สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Omnibus Account for Krungsri Capital iFund)
สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ต
สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending Agreement)
บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน (Joint Account for Krungsri Capital iFund)
บันทึกข้อตกลงและการรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
บันทึกข้อตกลงการลงทุนแบบ Dollar Cost Average (“DCA”)
STEP 3 : เอกสารประกอบการเปิดบัญชีอื่นๆ
หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก (ATS)
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับบุคคลธรรมดา
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ สำหรับนิติบุคคล
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับนิติบุคคล
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment & Product Knowledge) สำหรับบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน
(Knowledge Assessment & Product Knowledge) สำหรับนิติบุคคล
หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลการมีถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีในต่างประเทศ
สำหรับลูกค้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Tax Residency) [ยืนยันผ่านระบบออนไลน์]
FATCA Thai English
แบบฟอร์ม FATCA / CRS สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
แบบฟอร์ม FATCA / CRS สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
แบบฟอร์ม W-9
แบบฟอร์ม W-8BEN สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา -
แบบฟอร์ม W-8BEN-E สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล -

 

แบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับลูกค้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอข้อมูลลูกค้า
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล)
แบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (โอนย้ายข้อมูล/ ลบหรือทำลาย/ คัดค้าน/ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล)
แบบคำขอถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
แบบคำขอถอนหลักทรัพย์ จากบัญชีสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (TSD)
แบบคำขอให้ดำเนินการรับโอนหลักทรัพย์จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD 403) ,
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าในการนำเงินมาวางในบัญชี โดยการให้บริษัทฯ
หักเงินจากบัญชีธนาคารในระบบอัตโนมัติ - ATS / หักเงินจากค่าขายหลักทรัพย์
แบบแสดงความจำนงของลูกค้าเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับหลักประกันในบัญชีเงินสด
E-dividend
หนังสือแสดงความจำนงขอรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้า / ค่าบริการ ( Bill Payment Pay-in Slip )
บันทึกข้อตกลงแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินลูกค้าไปหาผลประโยชน์ (เฉพาะลูกค้าที่ได้รับแจ้ง) [ยืนยันผ่านระบบออนไลน์] อยู่ระหว่างปรับปรุง


Send all documents back to the company and wait for approval via email.

To...(Your Financial Adviser or Krungsri Capital)
Krungsri Capital Securities Public Company Limited
25 Bangkok Insurance Building, 15th Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120

Click Here to see all KCS branch