BAY Announcement

[ English Version ]
วันที่ 4 มีนาคม 2567


เรื่อง การปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และการเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“KCS”)

ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร โดยบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“KSS”) จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จากบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“KCS”) (“ธุรกรรม EBT”)

ธนาคารจึงมีความประสงค์ที่จะทำการเสนอซื้อหุ้นสามัญเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งหมดของ KCS เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นในการขายหุ้นก่อนที่ธุรกรรม EBT จะเกิดขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยธนาคารได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอซื้อหุ้นในครั้งนี้ได้จาก [Link]   หรือสอบถามจากตัวแทนในการรับซื้อได้ที่ 02-165-5555 กด 4 (สอบถามข้อมูลได้ทุกวันทำการระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. )