บล. กรุงศรี พัฒนสิน – Krungsri Capital Securities - A Better Way to Trade
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 23/04/2024

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 AKS 16/08/2018 31/12/2999 1
2 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
3 AKS-W5 14/01/2022 31/12/2999 1
4 APO 22/04/2024 10/05/2024 2
5 APO-F 22/04/2024 10/05/2024 2
6 B52 29/02/2024 31/12/2999 1
7 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 1
8 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 1
9 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 1
10 EE 28/02/2024 31/12/2999 1
11 EE-F 28/02/2024 31/12/2999 1
12 EE-W1 28/02/2024 31/12/2999 1
13 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 1
14 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 1
15 EFORL-W6 10/06/2022 31/12/2999 1
16 EMC 18/05/2022 31/12/2999 1
17 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 1
18 GLOCON 05/03/2024 31/12/2999 1
19 GLOCON-F 05/03/2024 31/12/2999 1
20 GTV 05/03/2024 31/12/2999 1
21 GTV-F 05/03/2024 31/12/2999 1
22 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 1
23 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 1
24 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 1
25 ITD 01/04/2024 31/12/2999 1
26 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 1
27 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 1
28 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 1
29 JCKH-W1 03/03/2022 31/12/2999 1
30 JCKH-W2 23/11/2023 31/12/2999 1
31 JKN 13/11/2023 31/12/2999 1
32 JKN-F 13/11/2023 31/12/2999 1
33 KC 19/05/2022 31/12/2999 1
34 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 1
35 KKC 17/05/2023 31/12/2999 1
36 KKC-F 17/05/2023 31/12/2999 1
37 KWI 16/08/2023 31/12/2999 1
38 KWI-F 16/08/2023 31/12/2999 1
39 NATION 14/12/2018 31/12/2999 1
40 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 1
41 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 1
42 NEP 14/08/2018 31/12/2999 1
43 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 1
44 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 1
45 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 1
46 NEWS-W7 14/06/2022 31/12/2999 1
47 PPPM 04/03/2021 31/12/2999 1
48 PPPM-F 04/03/2021 31/12/2999 1
49 PPPM-W4 04/03/2021 31/12/2999 1
50 SABUY-W2 22/04/2024 10/05/2024 2
51 SCI 26/03/2024 31/12/2999 1
52 SCI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
53 SDC 27/02/2023 31/12/2999 1
54 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 1
55 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 1
56 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 1
57 STOWER-W4 05/07/2022 31/12/2999 1
58 TAPAC 03/04/2024 02/05/2024 1
59 TNDT 29/02/2024 31/12/2999 1
60 TNDT-F 29/02/2024 31/12/2999 1
61 TNDT-W1 29/02/2024 31/12/2999 1
62 TRC 17/11/2020 31/12/2999 1
63 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 1
64 TSI 18/08/2020 31/12/2999 1
65 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 1
66 UMI 26/03/2024 31/12/2999 1
67 UMI-F 26/03/2024 31/12/2999 1
68 UMS 16/08/2018 31/12/2999 1
69 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 1
70 W 16/11/2022 31/12/2999 1
71 W-F 16/11/2022 31/12/2999 1
72 W-W5 16/11/2022 31/12/2999 1
73 W-W6 02/02/2024 31/12/2999 1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  BLISS  10/11/2023  31/12/9999  2
 2  BLISS-F  10/11/2023  31/12/9999  2
 3  JKN  10/11/2023  31/12/9999  2
 4  JKN-F  10/11/2023  31/12/9999  2
 5  MORE  10/11/2023  31/12/9999  2
 6  MORE-F  10/11/2023  31/12/9999  2

 

มาตรการกำกับการซื้อขาย

ระดับที่ 1 Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์
ระดับที่ 2 ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์
ระดับที่ 3 ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์

คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/Eคลิกดู Free Float

 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)