การเข้าสู่ระบบ

ฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา

ข้อมูลสัมมนา :
KCS Corporate Access x mai Snapshot 2023 : MTW
ลูกค้า บล.กรุงศรี พัฒนสิน / นักลงทุนทั่วไป
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
เวลา 13.15-14.15 น.
Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา
    
ร่วมฟังข้อมูลจากหลากหลายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai พร้อมการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยทีมวิเคราะห์มืออาชีพ (IRIS Team) ด้านปัจจัยพื้นฐานหุ้นรายตัว

เริ่มวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566  เวลา 13.15-14.15 น.

พบกับ ผู้บริหารจาก KJL ที่จะมาเจาะลึกเรื่องหุ้นธุรกิจ

สถานที่จัดงาน : ณ Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา ถนนสาทรใต้

สถานที่จอดรถ : อาคารกรุงเทพประกันภัย

*สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเท่านั้น 
*สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้ภายในงาน

ลูกค้า บล.กรุงศรี พัฒนสิน   
นักลงทุนทั่วไป
เพื่อน ญาติ โฆษณา อื่นๆ โปรดระบุ

ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“KCS”) ที่ https://www.krungsricapital.com/th/convention/privacy.aspx และข้าพเจ้ารับทราบว่า KCS จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินการตามที่ข้าพเจ้าร้องขอ และเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ประกาศไว้ใน Privacy Notice ดังกล่าว