การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


12 กุมภาพันธ์ 67 : แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HEALTH-W2 ครั้งสุดท้าย

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน HEALTH-W2 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้


วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์
สั่งจ่าย “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น ”

- เช็คลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 *** นำเช็ค Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น
2.ชำระโดย
โอนเงิน
ชื่อบัญชี “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ. เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น ”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) / สาขาลาดพร้าว 67/ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน/ เลขที่บัญชี

633-2-12329-5

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น)

เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน(กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ