การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


01 ธันวาคม 66 : แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NCAP-W1 ครั้งสุดท้าย

                                            
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน NCAP-W1 ครั้งสุดท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์

สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ”

- เช็คลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 – 14 ธันวาคม 2566 *** นำเช็ค Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ ***
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เท่านั้น)

ระบุ – เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดย
โอนเงิน
ชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / ทุกสาขา / เลขที่บัญชี

049-3-14389-9

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 20 ธันวาคม 2566 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เท่านั้น)1. ใบจอง 
 (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน(กรณีตลอดชีพแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง


ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายปฏิบัติการ