การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศอัตรามาร์จิ้น


JKN : ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถซื้อได้ในบัญชี Cash (T+2) และ ไม่ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชี Cash (T+2)

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ขอประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ ไม่ สามารถซื้อได้ในบัญชี Cash (T+2) และ ไม่ ถูกนำมาคิดเป็นหลักประกันในบัญชี Cash (T+2) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หลักทรัพย์

บริษัท

JKN

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

 

Dear all ,

               Risk Management Department would like to announce the securities that cannot be bought in Cash Account and is not calculated as the collateral in Cash Account effective since 13 November 2023,

               which stock details are as follow:  

Securities

Company

JKN

JKN GLOBAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

 

 

 

For your acknowledgement,

Risk Management Department