การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิ


แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน KGEN

                  
เรียน  ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน KGEN มีรายละเอียด ดังนี้
สามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com
วิธีการชำระเงิน

รายละเอียด

1. ชำระด้วย เช็ค,
แคชเชียร์เช็ค, ดร๊าฟท์ 

สั่งจ่าย “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”

- เช็คลงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 – 7 มิถุนายน 2566
**นำเช็ค Bill Payment ก่อนนำส่งฝ่ายปฏิบัติการ**
(ส่งฝ่ายปฏิบัติการภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2566)

ระบุ - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้น)
- ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค,แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

**ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น**
- ไม่รับเช็คต่างจังหวัดต้องซื้อเป็นดร๊าฟท์เท่านั้น

2.ชำระโดย
โอนเงิน
ชื่อบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด เพื่อการจองซื้อหุ้น ”
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) / Service Code

ระบุเป็น TNITY

ระบุ - ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในหลักฐานใบโอนเงิน

-โอนเงินระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ถึง 9 มิถุนายน 2566 (ห้ามโอนเงินก่อนวันจอง)

(ส่งฝ่ายปฎิบัติการภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 เท่านั้น)เอกสารสำหรับใช้จองมีดังนี้
1. ใบจอง (ดาวน์โหลดใบจองและรายละเอียดการจอง)
2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
3. เช็ค, ดร๊าฟท์, แคชเชียร์เช็ค หรือ ใบโอนเงิน ฉบับจริง 
4. ใบรับรองสิทธิ (กรณีไม่มีเอกสาร สามารถขอเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ศูนย์รับฝาก Tel : 02-0099999)ขอบคุณค่ะ
ฝ่ายปฏิบัติการ