การเข้าสู่ระบบ

ข่าวประกาศ


ประกาศทั่วไป


27 เมษายน 66 : ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

 

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

           ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ได้ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบซื้อขายใหม่ (MME) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การซื้อขาย, กำหนดการ และ สิ่งที่อาจจะกระทบต่อการทำธุรกรรมด้านการลงทุนของลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

SETTFEX

-  ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด
-  ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F
-  ปรับประเภทคำสั่งซื้อขาย เช่น ยกเลิก MP, เพิ่มคำสั่ง Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD), ปรับปรุง Iceberg Order เป็นต้น
-  เพิ่มเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย P (Pause)
-  ยกเลิกการซื้อขายหน่วยย่อย(Odd Lot) ของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivatives Warrant: DW)
-  ปรับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเปิด / ราคาปิด
-  ปรับประเภทและเงื่อนไขคำสั่งซื้อขาย เช่น เพิ่ม Session State Order, ปรับอายุของคำสั่ง GTC และ GTD ที่อยู่ในระบบซื้อขาย เป็นต้น
-  ปรับปรุงแนวทางหยุดการซื้อขาย Circuit Breaker
-  ปรับ Tick Size การซื้อขาย Block Trade ของ Sector Futures

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
-  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (SET)
-  สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
-  สรุปการเปลี่ยนแปลงระบบงานเผยแพร่ข้อมูลซื้อขายของ SET และ TFEX (Market Data)
-  การจัดการ Overnight Order ในช่วงเปลี่ยนระบบซื้อขาย และ Bait Functionality ในระบบซื้อขายใหม่
source : https://www.set.or.th/th/market/information/trading-procedure/new-trading

กำหนดการ

วันรายละเอียด
 พุธ 3 พ.ค. 66 ช่วงเย็นเป็นวันสุดท้ายของการใช้ระบบเดิม
บริการซื้อขายหลักทรัพย์ (หุ้น) 
 - ประมาณ 16.45 น. ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า Order Overnight (After close order) 

 - หากมีคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ AutoTrade คงค้างอยู่ในระบบ คำสั่งดังกล่าวจะไม่ถูกย้ายไปยังระบบซื้อขายใหม่

บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (TFEX)
 - เทรด night session ได้
 - หากมีคำสั่งซื้อขายประเภทข้ามวัน Order Overnight, GTD และ GTC คงค้างอยู่ในระบบ คำสั่งดังกล่าวจะไม่ถูกย้ายไปยังระบบซื้อขายใหม่ กรุณาดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อขายคงค้างก่อนปิดการซื้อขายใน Trading Session สุดท้ายของระบบเดิม และส่งคำสั่งดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากเปิดระบบซื้อขายใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 66 เป็นต้นไป)
ตั้งแต่ 9.00 น. วันที่ 4 พ.ค. 2566 จนถึง 15.00 น. ของวันที่ 6 พ.ค. 2566
ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดและเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.krungsricapital.com ชั่วคราว
 พฤหัส 4 พ.ค. 66  10.00 น. ปิดระบบซื้อขายฯ
 อาทิตย์ 7 พ.ค. 66 12:00 น. เปิดระบบซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (โปรแกรม Streaming) ดูข้อมูลใน Port ได้ แต่จะไม่เห็น order and deal ของวันทำการก่อนแล้ว
 จันทร์ 8 พ.ค. 66    06:00 น. เปิดระบบซื้อขายหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต (โปรแกรม Streaming และ eFin Trade Plus)
 จันทร์ 8 พ.ค. 66 เริ่มใช้งานระบบซื้อขายใหม่ (MME)

สิ่งที่อาจจะกระทบต่อการทำธุรกรรมด้านการลงทุนของลูกค้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Equity)

           1. การคำนวณราคาเปิดและราคาปิด อาจเกิน Ceiling &Floor ได้ แต่จะไม่เกิน 1 ช่วง
               1.1 การคำนวณราคาเปิดและราคาปิดของ SET และราคาเปิด TFEX ในช่วงเช้าและบ่าย อาจอยู่นอกกรอบ Ceiling และ Floor ได้ แต่จะไม่เกิน 1 ช่วงราคา (Tick) อย่างไรก็ดี หากผู้ลงทุนส่งคำสั่งแบบระบุราคา (Limit Price) แทนคำสั่ง ATO และ ATC ก็จะไม่เกิดกรณีดังกล่าว
               1.2 การตัดวงเงิน ที่ส่งคำสั่งด้วยราคา ATO or ATC ยังคำนวณเหมือนเดิม

           2. การแสดงผลข้อมูล Market Data เช่น
                -  เปลี่ยนการแสดงข้อมูล Bids/Offer เป็น 10 ช่วงราคา
                -  เปลี่ยนการแสดง Average Price เป็น 5 ทศนิยม

           3. บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการส่งคำสั่งซื้อขายประเภทข้ามวัน เช่น Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD)

สิ่งที่อาจจะกระทบต่อการทำธุรกรรมด้านการลงทุนของลูกค้าบัญชี Derivatives (TFEX)

           1. คำสั่งคงค้างของบัญชี Derivatives (TFEX) ในระบบในวันสุดท้ายของการซื้อขายบนระบบซื้อขายเดิม (3 พ.ค. 66)

               1.1 ขอความร่วมมืองดการส่งคำสั่งที่มีอายุข้ามวัน ได้แก่คำสั่ง Good till Cancel และ Good till Date
               1.2 โปรดยกเลิกคำสั่งซื้อขายคงค้างก่อนปิดการซื้อขายใน Trading Session สุดท้าย ก่อนที่ TFEX จะเปลี่ยนระบบงาน
                 -  สินค้าที่ซื้อขายช่วงกลางวัน เช่น SET50 Index futures, Single Stock Futures : โปรดยกเลิกคำสั่งก่อน 16.55 น. ของวันที่ 3 พ.ค. 66
                 -  สินค้าที่มีการซื้อขายทั้งกลางวันและกลางคืน เช่น Commodity, Currency : โปรดยกเลิกคำสั่งก่อนตี 3 ของคืนวันที่ 3 พ.ค. 66 (หรือ 3.00 น. ของเช้าวันที่ 4 พ.ค. 66)
               1.3 หลังจากปิดการซื้อขายบนระบบเดิม หากมีคำสั่งคงค้างเหลืออยู่ คำสั่งดังกล่าวจะถูกยกเลิกและไม่ถูกย้ายไปยังระบบซื้อขายใหม่

           2. ไม่มีการจับคู่ข้ามกันระหว่าง Outright Order และ Combination Order ของบัญชี Derivatives (TFEX)


คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและวางแผนการลงทุนล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Krungsri Capital Securities: 0-2638-5500 หรือ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)