ประกาศสำคัญ

เรื่อง ใบกำกับภาษีที่ออกโดย บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ไม่รองรับ มาตรการ Easy E-Receipt (สำหรับช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2567) เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

          ด้วยระบบงานของ บล.กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ในปัจจุบัน ยังไม่รองรับการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice)
          ดังนั้น ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 67 จะไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ Krungsri Capital Securities 02-638-5500

          ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
บล. กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)