Consent Announcement

เพื่อให้ท่านได้รับบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่องในฐานะลูกค้าคนสำคัญของเรา โดยไม่ต้องมีการดำเนินขั้นตอนการเปิดบัญชีใหม่หรือนำส่งข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมหลังวันรวมกิจการ (เบื้องต้นคาดว่าจะเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) ให้แก่ KSS

ท่านสามารถทำได้โดยการให้ความยินยอมผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของ KCS ในการโอนสัญญาบริการต่างๆ

ประสงค์เข้าสู่ระบบให้ความยินยอมผ่านทางเว็บไซต์ www.krungsricapital.com