BAY Announcement

[ English Version ]
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“ธ.กรุงศรีอยุธยา”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (“KSS”) และ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (“KCS”) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการรวมธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินของ ธ.กรุงศรีอยุธยา ทั้ง 2 แห่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์เดียว โดย ธ.กรุงศรีอยุธยาประสงค์จะรวมธุรกิจหลักทรัพย์ของ KCS และ KSS ผ่านการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จาก KCS ไปยัง KSS (“การโอนกิจการ”)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ KCS และ KSS ซึ่งได้จัดขึ้นในวันเดียวกันคือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการโอนกิจการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าการโอนกิจการจะเสร็จสิ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท หน่วยงานกำกับดูแล

การโอนกิจการในครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าของทั้ง KCS และ KSS ได้รับบริการที่ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งรวมถึง การซื้อขายหลักทรัพย์ (ประเภทบัญชีเงินสด Cash Balance และ Credit Balance) การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การให้บริการ Block Trade การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การซื้อขายตราสารหนี้ตลาดรอง การซื้อขายหน่วยลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการเงิน การให้บริการธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ คราวด์ฟันดิง เป็นต้น

ในการนี้ KCS ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การโอนกิจการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อธุรกรรม บัญชี และทรัพย์สินของท่านที่มีอยู่กับ KCS ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะเกิดขึ้นนับจากวันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป โดยภายหลังการโอนกิจการ ท่านจะยังสามารถใช้บริการเช่นเดิมได้อย่างต่อเนื่องกับ KSS ต่อไป ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ KCS จะแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดผ่านช่องทางเว็บไซต์ต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง KCS และ KSS จะดำเนินการขอความยินยอมในการโอนสิทธิหน้าที่และ/หรือการแปลงหนี้ใหม่ของ KCS ภายใต้สัญญาและธุรกรรมทั้งหมดที่มีอยู่กับท่านไปยัง KSS ต่อไป โดยเมื่อท่านได้รับหนังสือขอความยินยอมดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านดำเนินการให้ความยินยอมเพื่อท่านจะได้สามารถรับบริการต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ KCS 02-638-5500 หรือ 02-081-2500 ในวันและเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)