แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
     
     
      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) มีนโยบาย ให้ผู้ลงทุนทุกรายต้องทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าใจความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ้น และสัดส่วนการจัดสรรการลงทุนที่แสดงในแบบประเมิน ซึ่งเป็นตัวอย่างคำแนะนำเบื้องต้นในการจัดสรรการลงทุนตามผลการประเมินที่ได้ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้วางแผนการลงทุนเพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับตนเอง นำไปสู่การลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

      สำคัญ ตั้งแต่ 1 ก.ค.56 เป็นต้นไป ท่านที่ไม่ได้ทำการประเมิน Suitability Test จะมีผลให้
  • ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ กองทุนรวม ตราสารหนี้ และธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ทางการกำหนด
  • ไม่สามารถจองซื้อหุ้น IPO


      เพื่อให้ข้อมูลของท่าน ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องทบทวนระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถรับได้ทุกๆ ปี หากบริษัทฯ มิได้รับการติดต่อแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดใดจากท่าน บริษัทฯ ถือว่า ท่านยังคงยืนยันให้ใช้ข้อมูลเดิมดังกล่าว เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อประกอบการใช้ติดต่อสื่อสาร ให้บริการท่าน ต่อไป

      หากผู้ลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่าน หรือ Krungsri Capital Securities : 0-2638-5500 และ 0-2081-2500
     
     
     
     
      เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนและไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จนกว่าผู้ลงทุนจะได้ทำแบบประเมินฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต.