กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงว่า ท่านเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง
     
ชื่อ - นามสกุล / ชื่อนิติบุคคล
Name - Surname / Name of Company
 
     
เลขที่บัตรประชาชน / เลขทะเบียนนิติบุคคล
Reference ID. / ID Card No. / Company Registration No.
 
     
วัน / เดือน / ปี พ.ศ เกิด
Birth Date
  /
  /
 
     
เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
Customer code
 
     
ธนาคาร ATS ที่ใช้ตัดบัญชี
ATS Bank
BBL